Ana sayfa » Acenta-Tur Operatörü » Seyahat acentası işletme belgesi devri nasıl yapılır?

Seyahat acentası işletme belgesi devri nasıl yapılır?

Seyahat acentası işletme belgesi devrine ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türsab’a göndermiş olduğu 09/07/2020 tarihli ve 487910 sayılı yazısı ile belirlenmiş oldu.

Seyahat Acentaları Kanunu’nda Nisan ayında yapılan bir düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde seyahat acentası işletme belgesinin acenta unvanindan bağimsiz olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilmesi imkanı sağlanmıştı.

İşte Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen belge devrine ilişkin usül ve esaslar:

1- İşletme belgesinin devrinde seyahat acentası şubesi merkezi ile bir bütün olarak değerlendirilir. Devir işlemi, şube olmaksızın yapılacak ise şube kapatma işlemi de eşzamanlı yapılır.

2- Bakanlık veya Birlik nezdinde; sonucu işletme belgesinin iptalini veya geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezasını gerektirebilecek idari iş ve işlemleri bulunan seyahat acentası hakkında bu iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar belge devri talebinde bulunulamaz.

3- İşletme belgesini devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişinin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve ekinde; devreden ve devralan tüzel kişiliğin imza sirküsü ile devralanın seyahat acentalığı faaliyetinde kullanacağı yeni unvana ilişkin “unvan tercih listesi” ile Bakanlığa başvurulur.

4- Bakanlık nezdinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda başvurusu uygun görülenlere Bakanlık tarafından “devre ilişkin ön izin” verilir.

5- Devre ilişkin ön izin yazısının devreden ve devralan tüzel kişiliğe tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, devreden ve devralan tüzel kişiler tarafından Birliğe başvuru yapılması gerekir. Bu süre veya verilecek on beş günlük ek süre içerisinde Birliğe başvurunun yapılmaması halinde “devre ilişkin ön izin” kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

6- Aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Birliğe başvurulur:

a) Ön izne atıf yapılan ve devralan tüzel kişi tarafından imzalanmış dilekçe.

b) Devredenin ticaret sicile tescil edilmiş devir kararı.

c) Devralanın ticaret sicile tescil edilmiş devir kararı.

ç) Devralan tüzel kişilik limited şirket ise şirket sözleşmesi ile ortak ve müdürlerini gösteren, anonim şirket ise esas sözleşmesi ile ortaklık yapısı ve yönetim kurulu bilgisini içeren ticaret sicil kayıtları.

d) Devralan limited şirket ise ortaklarının ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerinin, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtları.

e) Devralan tüzel kişiliğin imza sirküsü.

f) Seyahat acentası faaliyeti gösterilecek adres bilgileri.

g) Yönetmelikte yer alan; kuruluş teminatı, acenta unvanı taahhütnamesi ve zorunlu personele ilişkin bilgiler ve kayıtlar.

7- Birlik tarafından, devre konu seyahat acentasının devre engel bir hususunun bulunup bulunmadığı ile devralacak tüzel kişi hakkında gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde, devralacak tüzel kişiliğe ilişkin Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında belgelendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemler yürütülür.

Birliğe yapılan başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde;

a) Belgelendirmeye esas bilgi ve belgeler üzerinden yapılan inceleme ile işletme faaliyeti denetim sonucunun uygun bulunması halinde belgelendirmeye ilişkin Yönetmelik gereği iletilmesi gereken bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir.

b) Başvurunun uygun bulunmaması halinde ise aynı sürede gerekçesi belirtilerek başvuru sahiplerine bilgi verilir ve başvuru dosyası denetim raporu ile birlikte görüş de eklenerek Bakanlığa gönderilir.

8- Devir işleminin Birlik tarafından 7’nci maddede belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılmaması halinde; devreden ve devralanın başvurusu ile Bakanlık devre ilişkin Birlik tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri resen yürütür.

9- Birlik tarafından verilen uygun görülmeme kararının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde devreden ve devralan birlikte Bakanlığa itiraz edebilir.

10- Bakanlık tarafından yapılacak nihai inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru işlemi, işletme belgesi düzenlenmesi ile sonuçlandırılır ve Bakanlık siciline işlenecek belge düzenleme tarihi itibarıyla devir işlemi hüküm ifade eder.

11- Bakanlık, devir işleminin sonuçlanmaması ve/veya devir işlem sonucunun Bakanlık siciline işleneceği tarihe kadar geçecek sürede devredenin ve devralanın belge devrinden kaynaklanan ticari ilişkilerinde taraf değildir.

12- İşletme belgesi düzenlenmek suretiyle tamamlanan devir işlemi sonrasında devredenin, 1618 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereğince Bakanlık emrinde bulunan teminatı iade edilir.

13- Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına verilmez. İşletme belgesini devreden tüzel kişilik, üç yıl geçmeden yeniden işletme belgesi talebinde bulunamaz.

© Haber, kaynak gösterilerek ve link verilerek kısmen veya tamamen kullanılabilir.

Benzer Haberler