Turizm Nedir

Turizm nedir sorusuna cevap aramak için farklı kaynaklara başvurduk.

Türk Dil kurumu
sözlüğüne göre turizm ‘Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi ‘ olarak tanımlanıyor. Etimolojik kökeni Fransızca ‘tourisme’ kelimesinden geliyor.

Cambridge sözlüğüne göre turizm ‘turistlere yönelik seyahat organizasyonu, konaklama, eğlence gibi hizmetlerin sunulması ‘olarak anlatılıyor ve daha çok sektörel bir tanım yapılıyor.Fransız kaynaklarına baktığımızda genelde turizm nedir sorusuna ‘seyahat ile ilgili faaliyetler’ cevabını görüyoruz.

Bizdeki yaygın kullanımı düşündüğünüzde şöyle bir tanım sanırım yanlış olmaz :turizm, seyahat eden insanların konaklama, ulaşım, yeme-içme, gezi , rehberlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen tüm faaliyetler ve bu faaliyetleri kendine iş olarak seçmiş olan sektördür.

Dolayısıyla oldukça geniş olan turizm sektörü aşağıdaki alt sektörleri kapsar ;

*Konaklama hizmeti veren oteller, pansiyon, hostel, motel vb
*Ulaşım hizmeti veren havayolları ve diğer taşımacılık şirketleri
*Organizasyonları yapan tur operatörleri ve seyahat acentalarını
*Yeme-içme ve eğlence hizmeti sunan restaurantları, club ve barları
*Turist rehberlerini
*Bu sektörlere ürün, lojistik vs gibi vasıtalarla destek olan diğer yardımcı sektörleri de turizm yan sanayi olarak görebiliriz.

turizm nedir

Turist Nedir ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre turist ‘Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah’ olarak tarif ediliyor.

Cambridge sözlüğüne göre ise turist, genellikle tatil sırasında bir yeri ilgi veya zevk amaçlı olarak ziyaret eden kimse olarak tanımlanmış.

Fransız kaynakları da aşağı yukarı aynı tarifi yapıyor.Dikkat edilirse kaynaklar iş amaçlı seyahat edenleri turist

olarak kabul etmiyor.

Turist eş anlamlısı

Turist kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu gezgin, gezmen ve seyyah kelimelerini işaret ediyor.

Seyahat Nedir? Seyahatin Eş anlamlısı Nedir?

Seyahat kelimesi Arapçadaki ‘siyahat’ kelimesinden gelmekte olup yolculuk ve gezi manasındadır.

Turist Rehberliği Nedir?

Kanuna göre turist rehberliği; seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini, ifade eder.

Turist Rehberi Nasıl Olunur?

6326 Sayılı Turist Rehberliği Mesleği Kanunu’na göre Turist Rehberliğine kabul edilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


b) Başvuru tarihi itibarıyla onsekiz yaşını doldurmuş olmak.


c) Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak.


ç) Birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayı ile belirlenen yabancı dillerden birinde, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yapacağı veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum veya kuruluşlarına yaptıracağı yabancı dil sınavında başarılı olmak veya yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olmak.


d) Birlikler tarafından Bakanlığın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olmak.


e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından; bu Kanuna veya 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkûm olmamak.


f) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.

Turizm Coğrafyası Nedir?

Coğrafya bilminin turizmle ilgili alt dalı turizm coğrafyasıdır. Coğrafyanın alanına giren iklim, jeomorfoloji, bitki örtüsü hidroğrafya yerleşme, ekonomik faaliyetler konuları turizmi doğrudan etkilediği için coğrafya ve turizm ilişkisi çok yakındır

Turizm çeşitleri