Seyahat Acentaları Kanunu

Seyahat acentaları kanunu. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Türkiye ‘de seyahat acentası açmak, ve işletmek için mevcut yasal düzenlemedir.Kanunun tam metnini aşağıda bulabilirsiniz:

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

          Kanun Numarası           : 1618

          Kabul Tarihi                  : 14/9/1972

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972   Sayı : 14320

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 11   Sayfa : 3049

BİRİNCİ KISIM

Seyahat acentaları

I – TANIM

             Madde 1 – (Değişik: 28/12/2006-5571/4 md.)

             Bu Kanunun uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

             b) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini,

             c) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini,

             ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan paket turu,

             d) Tur: Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyeti,

             e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu,

             f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi,

             ifade eder.

             II – SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

             İzin

             Madde 2 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

             Gruplandırma

             Madde 3 – Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

             A) (A) Grubu seyahat acentaları – 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.

_______________________

(1) 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu Kanunun, 3, 20 ve 34 üncü    maddelerinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça”; 6, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığına” ibareleri “Bakanlığa”; 24 üncü maddesinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” ibaresi, “Bakanlık”; 26 ncı maddesinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığında” ibaresi “Bakanlıkta” ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ankara” ibaresi “İstanbul” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5076

             B) (B) Grubu seyahat acentaları – uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar.

              C) (C) Grubu seyahat acentaları – yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

             (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

Kaynak: Mevzuat.gov.tr

Tamamını okumak için tıklayınız

Turizm Teşvik Kanunu

Turizm Payı Beyannamesi